Biblioteka Niepołomice » O bibliotece » Regulamin » Regulamin wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Tadeusza Biernata
w Niepołomicach

II. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

§ 1. Prawo korzystania

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 
2.  Przy zapisie zgłaszający się powinien:
       a. okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania,
       b. wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.

3.  Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:
       a. tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz
       b. pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego i jego dokumentu tożsamości.
4.  Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów          
     statutowych i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5.  Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i /lub/ adresu do korespondencji.

6.  Biblioteka może, na pisemny wniosek czytelnika, usunąć jego dane z bazy czytelników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki, wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 2. Wypożyczanie

1.  Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż miesiąc.
 
2.  Termin zwrotu wypożyczonych książek można przesunąć (maksymalnie dwa razy), jeśli nie ma na nie zapotrzebowania innych czytelników.

3.  Prolongaty można dokonać: 
     -  osobiście u dyżurującego bibliotekarza;
     -  telefonicznie.

4.  Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin wypożyczenia lub żądać zwrotu wypożyczonych książek przed terminem wyznaczonym w § 2 pkt 2, jeśli są to książki szczególnie poszukiwane (np. z tzw. półki studenckiej).

5.  Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone
     przez innych czytelników.

§ 3. Przetrzymywanie książek

1.  Za przetrzymanie książek ponad określony termin Biblioteka może pobrać opłatę w wysokości  5,00 zł. za każdy miesiąc po terminie zwrotu.

2.  Za wysłanie upomnienia Biblioteka dodatkowo pobiera opłatę w wysokości 2,00 zł, jako zwrot poniesionych kosztów pocztowych.

3.  Wpłaty wynikające z niniejszego Regulaminu w stosunku do czytelników, którzy nie  ukończyli 13 roku życia, wnoszone są przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

4.  Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1.  Czytelnik ma obowiązek szanować powierzone mu książki jako dobro publiczne; powinien zwracać uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone  uszkodzenia  zgłosić bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była uszkodzona przed wypożyczeniem.

2.  W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki, czytelnik jest zobowiązany do jej odkupienia. Jeżeli jest to niemożliwe czytelnik zobowiązany jest uiścić wartość w wysokości  aktualnej ceny rynkowej.

3.  Za zgodą bibliotekarza można zamiast książki zagubionej przekazać inną tej samej wartości - jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczna.

4.  Za nie zwrócenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki.       

§ 5. Przepisy końcowe

1.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu Wypożyczalni może być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2.  W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Niepołomice, dn. 9 stycznia 2012 r.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapisując się do newslettera, otrzymasz pocztą e-mail informacje o organizowanych spotkaniach z pisarzami, wystawach, oraz nadchodzących imprezach cyklicznych.

Miejsce Przyjazne Maluchom

Realizowane projekty:

Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych Program Rozwoju Bibliotek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek Staniątki - remont i rozbudowa biblioteki

Polecamy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Niepołomice FIDKAR M@łopolski Cała Polska Czyta Dzieciom Instytut Książki