Statut Biblioteki Publicznej w Niepołomicach

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach, zwana dalej "Biblioteką", działa na podstawie:
        

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 z późn.zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm.)
 4. Niniejszego statutu.

    § 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Miasto i Gmina Niepołomice.
 2. Siedzibą Biblioteki jest parter budynku przy ul. Szkolna 1-3 w Niepołomicach, a obszarem jej działania Gmina Niepołomice.

§ 3

 1. Nadzór nad organizacją i funkcjonowanie Biblioteki sprawuje Zarząd Miasta i Gminy Niepołomice.
 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawują i pomocy fachowej udzielają:
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieliczce

§ 4

 1. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
 2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu. 

§ 5

Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy irozwojowi kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.
 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.
 5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.
 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci - w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

III. Organizacja i zarządzanie Biblioteką

§ 9

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy Niepołomice, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 3. Przełożonym Dyrektora Biblioteki Publicznej jest Przewodniczący Zarządu Miasta i Gminy Niepołomice, który ustala jego wynagrodzenie.

§ 10

Do zakresu zadań Dyrektora Biblioteki Publicznej należy w szczególności:

 1. Ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej
 2. Ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Biblioteki
 3. Przedstawianie właściwym instytucjom i Radzie Miejskiej planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań i wniosków inwestycyjnych
 4. Wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń
 5. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną
 6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biblioteki oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy
 7. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej

§ 11

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin, związanych z działalnością Biblioteki

§ 12

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie wymagań kwalifikacyjnych, uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie odrębnych przepisów

§ 13

 1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych
 2. Biblioteka prowadzi filie biblioteczne w: Podłężu, Staniątkach, Woli Batorskiej i Zabierzowie Bocheńskim
 3. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki

§ 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym

§ 15

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16

Biblioteka jest finansowana ze środków Organizatora, z dochodów własnych oraz z innych źródeł

§ 17

 1. Biblioteka prowadzi finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury
 2. Obsługę administracyjno - księgową Biblioteki prowadzi Centrum Kultury na podstawie odrębnego porozumienia

§ 18

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą oraz pobierać opłaty  m.in. w zakresie:

 1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne
 2. Wypożyczanie materiałów audiowizualnych
 3. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne
 4. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych
 5. W formie kaucji zwrotnej - za wypożyczone materiały biblioteczne - w sytuacjach określonych regulaminem

§ 19

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Zarząd Miasta i Gminy Niepołomice

 

V. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Zmiany w statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania, po pisemnych konsultacjach z organami uprawnionymi do ich wnioskowania
 2. Prawo wnioskowania zmian w Statucie przysługuje Zarządowi Miasta i Gminy Niepołomice oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej

§ 21

Przekształcenia, podziału lub likwidacji Biblioteki Publicznej może dokonać Rada Miejska na podstawie uchwały podjętej w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapisując się do newslettera, otrzymasz pocztą e-mail informacje o organizowanych spotkaniach z pisarzami, wystawach, oraz nadchodzących imprezach cyklicznych.

Miejsce Przyjazne Maluchom

Realizowane projekty:

Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych Program Rozwoju Bibliotek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek Staniątki - remont i rozbudowa biblioteki

Polecamy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Niepołomice FIDKAR M@łopolski Cała Polska Czyta Dzieciom Instytut Książki